Tao Bingxiang

Portrait de Tao BingXiang

陶炳祥 Táo Bǐngxiáng