Wang Jinshi démontre la forme à l’épée en 54 pas de style Cheng Man Ching.

Wang Jinshi démontre la forme à l'épée en 54 pas de style Cheng Man Ching.

王錦士老師示範54式鄭子太極劍。
這部影片是10年前王錦士老師在台中市薪傳鄭子太極拳協會會館示範。