Étang en hiver, Zhuge Qingjia

Étang en hiver, Zhuge Qingjia