Taiji gong des six paumes, Liu Laoshi 1

Taiji gong des six paumes, Liu Laoshi 1

Quinlan Center Cupertino California
2014