Taiji gong des six paumes, Liu Laoshi 2

Taiji gong des six paumes, Liu Laoshi 2

Quinlan Center Cupertino California
2014