Taijiquan Zhaobao par Liu Jinquan

Taijiquan Zhaobao par Liu Jinquan

赵堡太极拳 刘金全功夫架
Zhào bǎo jiā Zhàobǎo jiā