M. Yuan Zhiqiong, l’héritier de la cinquième génération du style Wu

M. Yuan Zhiqiong, l'héritier de la cinquième génération du style Wu

吴式第五代传人袁之氵工先生
Wú shì dì wǔ dài chuánrén Yuán zhī shui gōng xiānshēng