Yunxiao, Guangsheng Gaoying, Jueyuandong

云篆 238.5×121cm 广生高映,觉元洞虚
http://www.sohu.com/a/128121255_488466